Rejon Brodnica

List na rok formacyjny 2015/2016

WEZWANIE I ODPOWIEDŹ
List kręgu centralnego Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
na rok formacyjny 2015/16
Droga Wspólnoto!
Za nami rok formacyjny „Radość Ewangelii” inspirowany adhortacją apostolską
papieża Franciszka – rok, w którym odkrywaliśmy mocne wezwanie do wyjścia z Ewangelią
do wszystkich ludzi, bez względu na miejsce, czas i okoliczności. Dziś, na zakończenie tego
roku pragniemy podziękować:
 małżonkom za wierne kroczenie drogą charyzmatu Założyciela i zaangażowanie
w radosne głoszenie Ewangelii;
 kapłanom za wspieranie nas na tej drodze i pokazywanie, jak być bliżej Boga,
współmałżonka, dzieci, spotykanych osób, jak żyć Ewangelią każdego dnia;
 osobom konsekrowanym, szczególnie posługującym w Ruchu i na rzecz Ruchu, za
dzielenie się radością z kroczenia drogą rad ewangelicznych.
Wchodząc w nowy rok formacyjny „W mocy Ducha Świętego” pragniemy zaprosić
Was do zatrzymania się nad trzema słowami: powołanie – posługa – odpowiedzialność.
Duch Święty jest bowiem Tym, który pozwala nam odkryć nasze powołanie, to On posyła
nas do posługi wskazując jej konkretne formy, to On wreszcie uzdalnia nas do podjęcia
odpowiedzialności, której bez Niego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Na każde z tych
sformułowań chcemy spojrzeć w trzech aspektach: wspólnota Kościoła – wspólnota
małżeńska i rodzinna – wspólnota Ruchu. Niech poniższe myśli stanowią dla nas nie tylko
materiał do wrześniowego spotkania kręgu, ale będą inspiracją do osobistej refleksji lub
przeprowadzenia dialogu małżeńskiego.
Zapraszamy do lektury
1. POWOŁANIE
Słowo „powołanie” zawiera w sobie dwa elementy: „po” i „wołanie”. Powołanie jest więc
odpowiedzią na wezwanie, tym, co się dzieje „po wołaniu” – po tym wezwaniu, jakie
do naszych serc kieruje Bóg – Dawca powołania. Z naszej strony potrzeba jedynie pokornych
i otwartych serc gotowych przyjąć Bożą miłość, tę miłość, która nie zniewala, ale w swoim
planie prowadzi człowieka do wiecznej radości.
„Trzeba natomiast dzisiaj podkreślać to, że powołanie chrześcijańskie nie jest powołaniem do
minimalizmu, ale do świętości, a świętość to zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym”
(ks. F. Blachnicki).
Spójrzmy na konkretną realizację powołania.
 powołanie do wspólnoty Kościoła
Pan Bóg zaprosił nas do tej wspólnoty poprzez sakrament chrztu świętego. To w tym
sakramencie Duch Święty „namaszcza” ochrzczonego i wyciska niezatartą pieczęć. To ten
sakrament jest nazywany najwspanialszym i najpiękniejszym darem, ponieważ otrzymują go
ci, którzy nic nie przynoszą. To bezinteresowny dar, który otwiera naszą drogę do świętości –
jak na niego odpowiem? Może warto w roku, w którym będziemy obchodzić 1050-lecie
chrztu Polski, podjąć refleksję nad istotą sakramentu chrztu świętego, nad znaczeniem
imienia, które wtedy otrzymaliśmy, nad wiarą i jej rozwojem w życiu osobistym, rodzinnym,
narodowym. Niech życie łaską tego sakramentu przynosi owoce!
 powołanie do wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
Nasze powołanie małżeńskie, powołanie do świętości wspólnie ze współmałżonkiem wynika
z powołania otrzymanego na chrzcie świętym. Na drodze formacji otrzymujemy dary, które
pomagają nam to powołanie realizować – to nasze zobowiązania. Dzięki tym darom
wzrastamy na drodze duchowości małżeńskiej, ale także budujemy naszą wspólnotę rodzinną.
Jedność między małżonkami stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci
w duchu chrześcijańskim. Nie bójmy się stawiać sobie wymagań na tej drodze!
 powołanie do wspólnoty Ruchu
Jako małżonkowie na pewnym etapie naszego życia odczytaliśmy powołanie do Domowego
Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Może było to całkiem niedawno i jesteśmy
na początkowym etapie formacji, wciąż zafascynowani tym, co odkrywamy, a może minęło
już kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat i gdzieś entuzjazm zmalał. Mamy jednak
powód do radości: najlepsze przed nami!
Z powołaniem do wspólnoty Ruchu wiąże się odkrywanie charyzmatu, przyjmowanie go
i życie nim każdego dnia – z nową mocą. Zachęcamy więc do sięgania po książki i testament
Założyciela, do powracania do źródeł i dzielenia się tym z innymi. Wszak z nadzieją czekamy
i modlimy się o rychłą beatyfikację Założyciela. Bądźmy więc do niej przygotowani!
Jako pytanie do refleksji do tej części listu proponujemy:
W jaki sposób odpowiedziałem na wezwanie Boga w swoim życiu
(wezwanie do życia we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej
oraz we wspólnocie Ruchu)?
2. POSŁUGA
Nasze powołanie kieruje nas do posługi. Podobnie bowiem jak słowo „po-wołanie”, tak
również słowo „po-sługa” już samo w sobie zawiera jakiś plan, jakieś ujawnienie tego, czym
tak naprawdę jest. Podobnie jak „po-wołanie” jest odpowiedzią na „wołanie”, na wezwanie,
które do nas kieruje Bóg, tak również owa „po-sługa” jest odpowiedzią na dzieło służenia,
jakiego wobec nas dokonał Chrystus-Sługa i całkowicie Mu oddana Maryja – Służebnica
Pańska. Powtarzana w liturgii Wielkiego Czwartku scena z ostatniej wieczerzy, podczas
której Chrystus umywa nogi swoim uczniom, ukazuje nam jasno, jak służba rodzi służbę: Bóg
sam mi usłużył, abym służył innym.
„Charyzmat jako powołanie jest jednocześnie skierowaniem na drogę diakonii, czyli służby.
Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć. Jeżeli
dalej będziemy pytać o ukierunkowanie tej służby, to trzeba tutaj włączyć pojęcie wspólnoty.
Diakonia jest służbą w ramach wspólnoty i na rzecz wspólnoty, dla jej budowania. To jest
niesłychanie ważne, abyśmy nigdy tych rzeczywistości od siebie nie oddzielili, abyśmy
zawsze widzieli je całościowo” (ks. F. Blachnicki).
Spójrzmy na konkretne przejawy posługi.
 posługa na rzecz wspólnoty Kościoła
Założyciel Ruchu wskazywał, że formacja członków Ruchu powinna prowadzić do ich
zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła, szczególnie tej najbliższej, jaką jest parafia.
Wielu z nas to robi, włączając się w różne działania duszpasterskiej na rzecz wspólnoty
lokalnej. Dziś szczególnie potrzeba naszego świadectwa życia małżeńskiego i rodzinnego,
dlatego jako małżeństwa i rodziny włączajmy się czynnie w liturgię niedzielnej Eucharystii,
animujmy „niedziele świadectw”, proponujmy rekolekcje ewangelizacyjne, ukazujmy piękno
życia zgodnego z przykazaniami. Podejmując konkretne posługi, nie zaniedbujmy swojej
rodziny – wszak tu jest pierwsze miejsce naszej posługi, także tej na rzecz wspólnoty
Kościoła, bo w rodzinie stajemy się chrześcijanami!
 posługa na rzecz wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
Przy powołaniu wspominaliśmy o zobowiązaniach jako darach pomagających realizować to
powołanie. W tym miejscu pragniemy zatrzymać się nad spotkaniem w kręgu oraz
rekolekcjami jako miejscami posługi na rzecz małżeństwa i rodziny, przede wszystkim tej
małej, w której żyjemy na co dzień. Systematyczne uczestnictwo w spotkaniu kręgu, rzetelne
przygotowywanie się do tego spotkania oraz współodpowiedzialność za jego właściwy
przebieg powinny owocować w naszej wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. To tutaj również
uczymy się m.in. odpowiedzialności za wychowanie dzieci do wiary, za rozwój
katechumenatu rodzinnego.
Rozumiemy, że część formacyjna związana z omówieniem nowego tematu wymaga czasami
większego wysiłku, kilkukrotnego przeczytania danego tekstu, może poszukania jakiegoś
wyjaśnienia. Nie zrażajmy się jednak tym – wszak treścią spotkania powinniśmy żyć przez
cały miesiąc, a kto, jeśli nie my, ma coraz lepiej znać nauczanie Kościoła. Nie ustawajmy
w gorliwości!
Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o rekolekcje – czasami coś wydaje nam się trudne,
czasami chcielibyśmy, aby czegoś było mniej, aby było lżej… Tylko wtedy, gdy
systematycznie będziemy uczestniczyć w rekolekcjach i wiernie, zgodnie z charyzmatem
Założyciela, je prowadzić, wtedy doświadczymy owocowania. To będzie procentowało na
przyszłość. Nie lękajmy się wyzwań związanych z posługą na rzecz małżeństwa i rodziny!
 posługa na rzecz wspólnoty Ruchu
Formacja w ciągu roku oraz w czasie rekolekcji powinna nas prowadzić do podjęcia diakonii,
czyli konkretnej posługi na rzecz Ruchu. Wszak każdy z nas otrzymał od Pana Boga jakiś dar,
którym powinien dzielić się z innymi, którym powinien służyć innym. Niech pomocą
w odkrywaniu tego daru będzie modlitwa (szczególnie do Ducha Świętego), współmałżonek,
kapłan – np. doradca duchowy kręgu, wspólnota kręgu, ci wszyscy, z którymi spotykamy się
w różnych okolicznościach. Poprzez odkrycie tych darów możemy służyć słowem i czynem
w różnych diakoniach: liturgicznej, muzycznej, ewangelizacji, wyzwolenia, misyjnej,
modlitwy, życia, komunikowania społecznego, oaz rekolekcyjnych, słowa, społecznej,
miłosierdzia… A może Pan Bóg powoła nas do jeszcze innego zadania… Nie wolno
zakopywać tych darów, ale trzeba służyć nimi w czasie rekolekcji i w ciągu roku, zaczynając
często od małych, ale pięknych i potrzebnych rzeczy! Niech nic ani nikt nie przesłania nam
obrazu Chrystusa Sługi umywającego uczniom nogi!
Jako pytanie do refleksji do tej części listu proponujemy:
Jakie dary, którymi mogę służyć innym we wspólnocie Kościoła,
w małżeństwie i rodzinie oraz w Ruchu, odkrywam w swoim życiu?
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z powołaniem i posługiwaniem wiąże się odpowiedzialność. Również to słowo – podobnie
jak słowo „powołanie” i „posługiwanie” w swoim znaczeniu zakłada pewien dialog. Jeśli za
coś „odpowiadam”, to znaczy, że jestem o to pytany. Moje podjęcie odpowiedzialności to
z jednej strony odpowiedź na wezwanie, skierowane ze strony Boga (dodajmy: odpowiedź
wyrażona przez służbę), z drugiej zaś – świadomość tego, że będę zapytany przez Boga,
co zrobiłem z darami, które mi dał i jak odpowiedziałem na wezwanie do służby, które do
mnie skierował.
„Członkiem ruchu oazowego, Ruchu Światło-Życie, można się stać przez przyjęcie postawy
aktywnej, odpowiedzialnej, przez przyjęcie pewnych zadań. W Ruchu nie może być biernych
członków – którzy przychodzą na jakieś zebrania, czegoś tam słuchają i tak dalej. Bycie
członkiem Ruchu jest równoznaczne z podjęciem diakonii” (ks. F. Blachnicki).
Spójrzmy na konkretne obszary odpowiedzialności.
 odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła
Przed nami w najbliższym czasie wiele ważnych wydarzeń w życiu Kościoła powszechnego.
W październiku tego roku odbędzie się synod biskupów o rodzinie, który podejmie
zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed rodziną, powołaniem rodziny oraz misją
rodziny w dzisiejszym świecie. W trakcie synodu błogosławieni małżonkowie Zelia i Ludwik
Martin zostaną kanonizowani. Ich relikwie znajdują się w kaplicy Centralnego Domu
Domowego Kościoła w Krościenku – zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Małżonków w tym i w innych miejscach w intencji naszych rodzin oraz zbliżającego się
synodu.
We wrześniu, przed synodem, w Filadelfii odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin, podczas
którego także członkowie Domowego Kościoła dadzą świadectwo o radości z trwania
w sakramentalnym związku małżeńskim. Tam także wspólnota z Kanady będzie świętowała
25-lecie powstania Domowego Kościoła. Dzielmy z nimi ich radość!
Kolejne miesiące przyniosą następne spotkania – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
I choć w nazwie jest słowo młodzież, to przecież Kościół liczy na pomoc rodzin w przyjęciu
młodych ludzi do swoich domów i daniu świadectwa o pięknie życia małżeńskiego. Nasza
pomoc przyda się z pewnością także młodzieży oazowej, ale też innym młodym ludziom,
którzy zapragną wziąć udział w spotkaniu i będą mogli to uczynić dzięki naszej zachęcie
i wsparciu (może również finansowemu) – nie zapominajmy o tym. Wszyscy czujmy się
gospodarzami tego wydarzenia!
Na to wszystko nakłada się trwający do lutego Rok Życia Konsekrowanego i rozpoczynający
się w grudniu Rok Święty Miłosierdzia. Wciąż jest potrzebna stała modlitwa w intencji
prześladowanych chrześcijan – czasami nam się wydaje, że to daleko, że nas nie dotyczy…
a może to jednak nie tak daleko… Pamiętajmy o tym!
 odpowiedzialność za wspólnotę małżeńską i rodzinną
Jakże ważna i potrzebna jest w dzisiejszych czasach nasza odpowiedzialność za małżeństwo
i rodzinę. Tak wiele ustaw i decyzji nie sprzyja rozwojowi rodzin, dlatego potrzeba naszego
jasnego opowiedzenia się za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, za małżeństwem
rozumianym jako związek kobiety i mężczyzny, za odpowiednimi programami
wychowawczymi w naszych szkołach. Dlatego z odwagą włączajmy się w różnego rodzaju
protesty, akcje, które chronią wartość małżeństwa i rodziny. Przecież gdyby każdy z nas się
zaangażował, to z samego Domowego Kościoła byłoby już ponad 30 tysięcy podpisów,
a przecież mamy rodzinę, przyjaciół, znajomych – pokażmy, że są nas nie dziesiątki tysięcy,
ale setki tysięcy, czy miliony ludzi, dla których wartość małżeństwa i rodziny jest cennym
skarbem, którego należy bronić!
 odpowiedzialność za wspólnotę Ruchu
„List Domowy Kościół” w numerze 137 podejmował tematykę posługi par odpowiedzialnych
w Domowym Kościele, a w numerze 138 omawiał zadania wspólne dla wszystkich par
odpowiedzialnych. Warto sięgać do tych tekstów pamiętając, że bez względu na posługę
pełnioną w Ruchu w danym momencie, wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni: za
osoby razem z nami gromadzące się na spotkaniach kręgu, za uczestnictwo w rejonowych
i diecezjalnych Dniach Wspólnoty, za współpracę z różnymi podmiotami Ruchu, np. przy
okazji spotkań parafialnych, rejonowych, diecezjalnych czy krajowych, za dzieło Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, za nowopowstające kręgi, za przygotowanie i prowadzenie
rekolekcji, za podejmowanie posług,…
Ważnym wymiarem naszej odpowiedzialności za Ruch jest odpowiedzialność materialna,
o czym szerzej było wspomniane w liście kręgu centralnego przed dwoma laty. Dziękujemy
za wzrost tej odpowiedzialności w ostatnim czasie, bo to dzięki modlitwom, pracy i wsparciu
finansowemu tak wielu osób w tym roku po raz pierwszy mogły się odbyć rekolekcje
w nowym budynku Centralnego Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła w Krościenku
przy ul. Jagiellońskiej 100, ale pamiętajmy… – rozbudowa jeszcze trwa i pomoc nadal jest
potrzebna. Niech zgodnie z pragnieniem Założyciela dzieją się tam wielkie rzeczy w życiu
małżonków i całych rodzin! Niech łaska Boża rozlewa się na cały świat!
Jako pytanie do refleksji do tej części listu proponujemy:
Jak realizuję moją odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła,
wspólnotę małżeńską i rodzinną oraz wspólnotę Ruchu?
Życzymy owocnego roku formacyjnego i prosimy:
 o modlitwę w intencji dobrego, owocnego roku pracy oraz o w miarę możliwości
duchowe włączenie się w comiesięczną Eucharystię, którą moderator krajowy DK,
ks. Tomasz Opaliński, w każdą pierwszą środę miesiąca odprawia w intencji
Domowego Kościoła – warto zapisać sobie w kalendarzu następujące daty: 2 IX, 7 X,
4 XI, 2 XII, 6 I, 3 II, 2 III, 6 IV, 4 V, 1 VI, 6 VII, 3 VIII;
 o gorliwe przygotowywanie się do spotkań formacyjnych kręgu i odważne
planowanie rekolekcji, pamiętając o pierwszeństwie rekolekcji formacyjnych nad
innymi typami;
 o radosne świadectwo życia łaskami płynącymi z sakramentu małżeństwa!
Sługo Boży, ks. Franciszku, wstawiaj się za nami!
W imieniu członków kręgu centralnego,
z zapewnieniem o modlitwie
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy Domowego Kościoła
Krościenko, maj 2015 r.
WAŻNE WYDARZENIA:
Podsumowanie pracy rocznej 2015 – Góra św. Anny (d. opolska) – 18-20 IX 2015 r.
Pielgrzymka KWC – Wrocław – 26 IX 2015 r.
Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie – 11 X, 6 XII 2015 r., 13 III, 29 V 2016 r.
Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych (DWDD) – 23-24 X 2015 r., 8-9 IV 2016 r.
Niepokalane Poczęcie NMP – Święto patronalne Ruchu Światło-Życie – 8 XII 2015 r.
Niedziela Świętej Rodziny – Święto patronalne Domowego Kościoła – 27 XII 2015 r.
Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła 2016 – Skorzeszyce (d. kielecka) – 15-17 I 2016 r.
Kongregacja Odpowiedzialnych – Częstochowa – 26-29 II 2016 r.
Centralna Oaza Matka – Krościenko – 13-16 V 2016 r.
Pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza – 21 V 2016 r.
Podsumowanie pracy rocznej 2016 – Poznań – 9-11 IX. 2016 r.
Rekolekcje dla par rejonowych:
Filia warszawska i lubelska – Brańszczyk n. Bugiem – 25-27 IX 2015 r.
Filia poznańska i pelplińska – Rościnno – 2-4 X 2015 r.
Filia krakowska – Ciężkowice – 2-4 X 2015 r.
Filia śląska – Częstochowa – 16-18 X 2015 r.
(jeśli którejś z par rejonowych nie pasuje pojechać na rekolekcje ze swoją filią, może
pojechać z inną)
Rekolekcje dla par diecezjalnych – Rościnno – 9-11 X 2015 r.
TEKSTY POGŁĘBIAJĄCE TREŚĆ LISTU
Z tekstów Założyciela
„Nieustannie winniśmy dziękować Bogu za nasze wybranie, za nasze powołanie. Św. Paweł
bardzo często wzywa chrześcijan do tego, aby dziękowali Bogu za swoje powołanie, aby
trwali w nieustanym dziękczynieniu. Gdybyśmy umieli to zrozumieć, że od wieków Bóg
o nas myślał z miłością i od wieków wyznaczył nas do wielkich rzeczy i że teraz realizuje
w naszym życiu swój zamysł, musielibyśmy nieustannie trwać w Eucharystii, w radosnym
dziękczynieniu”.
„Bóg powołał nas jako istoty wolne do współdziałania w dziele zbawiania dusz.
Współdziałanie to polega na tym, że stajemy się w rękach Boga narzędziami Jego łaski. Bóg
działa w nas i przez nas – a nie my działamy. Bóg działa w nas: jeżeli działam przez dobry
przykład i pociągam innych do dobrego, to wyłącznie dlatego, że we mnie działa łaska, dzięki
której mogę żyć w ten sposób, aby innych budować. Jestem tylko zwierciadłem, które odbija
promienie łaski Bożej”.
„Służba ma swe źródło w miłości, a nawet można powiedzieć, że słowo «służba» w Piśmie
świętym jest synonimem słowa «miłość». Bo jeżeli miłość jest dawaniem siebie, wzajemnym
dawaniem siebie przez osoby, to taka miłość w czynie, w praktyce, musi się wyrażać
w służbie, w spełnianiu woli drugiego człowieka, w szukaniu tego, co jest dla niego dobrem,
czego on pragnie. Służba nie poniża człowieka, ale go wywyższa. Chrystus, który uniżył
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, został wywyższony ponad wszelkie stworzenie”.
„Zatrzymajmy się nad znaczeniem słowa «animator». Pochodzi ono od łacińskiego słowa
«animare», czyli ożywiać. Słowo «anima» oznacza duszę, ale także życie. Ducha Świętego
możemy nazwać pierwszym Animatorem. Animator, Ożywiciel, bo On ożywia wszystko.
On jest tym, który daje nowe życie. Jeżeli również ludzi w naszych wspólnotach nazywamy
animatorami, to w łączności z tym właśnie określeniem Ducha Świętego jako Ożywiciela.
Jesteśmy animatorami o tyle, o ile jesteśmy narzędziem Ducha Świętego. Wszyscy (…)
członkowie ludu Bożego są włączeni w przekazywanie łask Ducha Świętego, wszyscy mamy
taką moc i misję”.
„I jeżeli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym
testamencie – to właśnie ten dar – charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie,
wierność wobec tego charyzmatu. Wydaje mi się bowiem, że ciągle jeszcze mało jest ludzi –
także w Polsce – którzy już otrzymali łaskę zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla
odnowy oblicza Kościoła – Chrystusowej Oblubienicy – Nowej Jerozolimy zstępującej
z nieba na ziemię”.